Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XVI2007Issue 3(37)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
KOŹMIŃSKI Cz., MĄKOSZA A., MICHALSKA B.: Bioklimatyczne warunki wypoczynku w rejonie jeziora Miedwie w półroczu ciepłym
Bioclimatic conditions of recreation in the region of lake Miedwie in the warm half-year
pdf
PODAWCA K.: Ścieżki rowerowe jako element infrastruktury turystycznej (na przykładzie ścieżki rowerowej Łąck-Gąbin i Gostynin-Lucień)
Bicycle routes as an element of tourist infrastructure (based on examples of Łąck-Gąbin and Gostynin-Lucień)
pdf
BANASZKIEWICZ B., GRABOWSKA K., SUCHECKI S.: Charakterystyka warunków opadowych Pojezierza Suwalskiego w latach 1971-2000.
Characteristics of Precipitation Conditions in Suwałki Lake district in the years 1971-2000
pdf
RADZKA E., KOC G., RAK J., JANKOWSKA J.: Niedobór i rozkład opadów w Siedlcach w latach 1971-2005
Precipitation deficiency and distribution in Siedlce in years 2002-2005
pdf
LEŚNY L., JUSZCZAK R., RATAJKIEWICZ H., CHOJNICKI B., URBANIAK M., OLEJNIK J.: Możliwości wspomagania podejmowania decyzji w rolnictwie z wykorzystaniem Wielkopolskiego Internetowego Serwisu Informacji Agrometeorologicznej
Possibilities of decision supporting in agroculture with the help of the Wielkopolska Region Internet based Agrometeorological Information Service
pdf
KOZYRA J., DWORNIKIEWICZ J., NIERÓBCA A., PIETRUCH C.: Agrometeorologiczny system ochrony plantacji chmielu przed mączniakiem rzekomym (Peronospora humuli Miy, et Tak)
Agrometeorological system for the protection of hops against downy mildew (Peronospora humuli Miy, et Tak)
pdf
KALBARCZY R., KALBARCZYK E.: Sezonowa zmienność stężenia SO2 w wybranych miejscowościach północno-zachodniej Polski w zależności od warunków pogodowych
Seasonal variability of the SO2 concentration in selected localities in north-western Poland in relation to weather conditions
pdf
ROZBICKA K., KLENIEWSKA M.: Związek między stężeniem dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym a rodzajem napływających mas powietrza w Ursynowie SGGW
The relationship between sulphur dioxide and nitrogen dioxide concentration and type of air masses inflow in Ursynów WULS
pdf
GOŁASZEWSKI D., PRZEWOŹNICZUK W., MAJEWSKI G.: Intensywność warszawskiej miejskiej wyspy ciepła w sezonach grzewczych lat 2005/2006 i 2006/2007 w różnych warunkach pogodowych
The intensity of the urban heat island in Warsaw in the heating seasons 2005/2006 and 2006/2007 in different weather conditions
pdf
RAK J., KOC G., RADZKA E., JANKOWSKA J.: Warunki termiczne Stacji Doświadczalnej w Zawadach
Thermal conditions at the Experimental Farm in Zawady
pdf
BURSZTA-ADAMIAK E.: Ocena przydatności geowłóknin do ochrony przed kolmatacją przy infiltracji wód
Assessment of nonwoven geotextiles usefulness in order to protection from clogging during water infiltration
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007